Forbruget af naturgas faldt med næsten 30 pct. i første halvår af 2022 sammenlignet med samme periode året før, mens forbruget af olie og kul steg med hhv. 19,4 pct. og 1,1 pct. Det fremgår af Energistyrelsens kvartalsstatistik, som også viser, at især produktion af strøm fra vindkraft og solenergi steg markant.

 

Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Det faktiske energiforbrug steg i første halvår af 2022 med 1,7 pct. i forhold til samme periode året før. I samme periode steg forbruget af olie, vedvarende energi og kul med henholdsvis 19,4 pct., 3,7 pct. og 1,1 pct. mens forbruget af naturgas faldt med 29,3 pct.

Danmark havde en nettoimport af el i første halvår af 2022 på ca. 1 PJ, mens der var nettoimport af el på 8,4 PJ i samme periode sidste år. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 0,9 pct. lavere i de første seks måneder af 2022 i forhold til samme periode året før.

Større produktion af vindkraft og solenergi.
Produktionen af strøm fra de danske vindmøller var 28,5 pct. højere i første halvår af 2022 sammenlignet med året før på grund af bedre vindforhold. Det betød, at vindkraftens andel af elforsyningen steg fra 41 pct. til 52 pct. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med biomasse, kul, gas og olie) også afstedkommer et konverteringstab.

Samtidig var elproduktionen fra solceller 63,9 pct. højere end i den tilsvarende periode i 2021 på grund af signifikant flere solskinstimer og idriftsættelse af nye solcelleanlæg.

Øvrige resultater:

  • Kulforbruget steg i de centrale kraftvarmeværker med 2,7 pct.
  • Forbruget af jetbrændstof steg med 142,4 pct. i første halvår 2022 i forhold til samme periode sidste år, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandeminen.
  • Forbruget af gas-dieselolie og benzin er steget med henholdsvis 14,8 pct. og 16,2 pct.
  • Produktionen af strøm fra solceller var 63,9 pct. højere. Dette kan tilskrives ca. 17 pct. flere soltimer og flere solcelleanlæg i drift.
  • Den samlede produktion af primær energi steg med 4,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Produktionen af vedvarende energi og råolie steg med hhv. 7,8 pct. og 4,0 pct.

Læs yderligere beskrivelse af resultaterne i energistatistikken for første halvår 2022

Kilde: Månedlig energistatistik

Foto ABW

Kilde.