Skatterådet har netop fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, og borgere kan se frem til en mindre stigning i satserne i det kommende år.

Foto ABW

Omkring 1,2 mio. borgere benytter sig hvert år af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads. Derudover modtager mange også godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Skatterådet har tirsdag 21. november fastsat de nye satser for 2024.

– Der er en mindre stigning i satserne i år, hvilket skyldes at vi forventer en beskeden stigning i benzinprisen fra i år til næste år. Derudover forventes udgifterne til vedligeholdelse af transportmiddel også at stige lidt. Alt det bliver taget med i en samlet beregning og påvirker naturligvis satserne i en opadgående retning, siger Skatterådets formand Jane Bolander.

Satserne bliver i overensstemmelse med lovgivningen beregnet ved kørsel i bil, uanset om borgerne benytter offentlig transport eller andet. Hvert år fastsættes satserne for det kommende år af Skatterådet.

Skatterådet har taget afsæt i en benzinpris på 15,94 kr./l. ved beregningerne af satserne for 2024. Ved fastsættelse af satserne indgår der i beregningerne også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, der bl.a. omfatter udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og forsikringer m.v.

Befordringsfradrag

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2023 2,19 kr. pr. km 1,10 kr. pr. km
2024 2,23 kr. pr. km 1,12 kr. pr. km

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der er fortsat ikke fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset, hvilket transportmiddel man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, får fortsat ikke nedsat satsen ved kørsel udover 120 km.

Læs mere på Kørselsfradrag (befordringsfradrag) – Skat.dk

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År For de første 20.000 km Sats for kørsel over 20.000 km
2023 3,73 kr. pr. km 2,19 kr. pr. km
2024 3,79 kr. pr. km 2,23 kr. pr. km

Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den nødvendige kontrol hermed. Reglerne for dette er uændrede.

Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er skønsmæssigt fastsat til 0,62 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 1 øre. Stigningen i satsen tager afsæt i den procentvise ændring i forbrugerprisindekset.

Beregning af Benzinprisen
Beregningen af satsen tager afsæt i en benzinpris på 15,94 kr./l. I skønnet over benzinprisen for 2024 er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige benzinpris i 2023, (95 oktan), som er fremskrevet til 2024 i overensstemmelse med forudsætningerne for udviklingen i benzinpriser m.v. i den seneste konjunkturvurdering, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2023. Der er dermed en samlet stigning på 7 øre sammenlignet med sidste år, hvor den var sat til 15,87 kr./l.

Om Skatterådet
Skatterådet er et kollegialt lægmandsorgan, der består af 19 medlemmer, som sammen behandler og træffer afgørelse i de sager, der forelægges rådet. Skatterådet bistår Skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivningen om skatter og afgifter, bortset fra lovgivning om told. Rådets primære arbejdsområde er behandlingen af principielle anmodninger om bindende svar. Herudover har Skatterådet blandt andet følgende kompetencer:

  • Ændre åbenbart ulovlige afgørelser, der er truffet af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn
  • Fastsætte skønssatser, som for eksempel satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse.

Læs her.