Køge Byråd har den 21. juni 2022 vedtaget Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen.

Foto ABW

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en padelhal ved Ravnsborghallen. Planen udlægger et byggefelt ved Ravnsborghallens indgang, hvor der i dag allerede er etableret fire padelbaner. Herved kan banerne overdækkes og omdannes til en hal.

Lokalplanområdet er sammenfaldende med lokalplanområdet i Lokalplan 1095 for Daginstitution ved Ravnsborg. Nyt byggeri, som opføres på baggrund af lokalplan 1112, skal opføres indenfor rammerne af lokalplan 1095.

Ændringer i forhold til forslaget

Der er ikke foretaget ændringer i lokalplanen i forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 7. april 2022.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Dokumenter

Lokalplan 1112 Padelhal ved Ravnsborghallen (pdf)

Høringsnotat vedr. lokalplan 1112 (pdf)

 

Klagefrist via Klageportalen til og med den 21. juli 2022. Kilde.