Med blandt andet disse overskrifter: ”Puljemidler skal styrke den kommunale alkoholbehandling”, ” Nyt område i Køge Nord gøres klar til boliger”, ”Grøn lokalplan for boliger på Vamdrupvej 1 sendes i høring” og ”Byrådet vælger ny affaldsordning for husstande”.

Foto ABW

Ansøgning om skattestigning på vej til Indenrigs- og Boligministeriet
Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Bent Sten Andersen blev på tirsdagens møde enige om, at der skal sendes en ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet, hvor Køge Kommune beder om lov til at hæve skatten.

Sidste gang skatten blev hævet i Køge Kommune var i 2010, hvor grundskyldspromillen, skat på værdien af egen bolig, blev sat op. I dag er Køge Kommune en lavbeskatningskommune, set i forhold til andre vækstkommuner. Køge Kommune har således ingen dækningsafgift, som er en særskat, kommunen kan pålægge erhvervsvirksomheder. Boligejerne betaler en lavere grundskyld end den gennemsnitlige kommune i Region Sjælland, ligesom personskatten i Køge Kommune også er lavere.

– At hæve skatten er ikke en beslutning, som man tager uden grundige overvejelser. For mig handler det om, at vi i Køge har brug for at passe på vores kommune og vores velfærd og ruste den til at kunne rumme de flere børn og de flere ældre, vi ved, er på vej i årene, der kommer, siger borgmester Marie Stærke.

Kommuner, der ønsker at hæve skatten, skal opfylde en række kriterier – og på samme tid gælder, at for at én kommune kan hæve skatten, skal andre kommuner sætte skatten tilsvarende ned. Ansøgningsfristen er den 9. september.

Indkomstskatten i Køge Kommune er på 24,90 %, mens kommunerne i Region Sjælland har en gennemsnitlig indkomstskat på 25,28%.
Grundskyld på almindelige ejendomme ligger i Køge Kommune på 21,038 promille, mens den gennemsnitligt for kommuner i Region Sjælland er på 25,657 promille.

Puljemidler skal styrke den kommunale alkoholbehandling
Køge Kommune får godt 200.000 kroner fra Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til mennesker med både psykisk sygdom og alkoholmisbrug. Beløbet er tildelt for 2022, og som udgangspunkt tildeles samme beløb også for hvert af de kommende tre år.

Mennesker, som er afhængige af alkohol og samtidig har en psykisk lidelse, har sjældent gavn af alkoholbehandlingen, hvis ikke behandlingen også omfatter behandling af den psykiske sygdom.

Køge Kommune har søgt og fået midler fra Sundhedsministeriets pulje til døgnbehandling af netop den meget komplekse gruppe af patienter. Helt præcist er der bevilget 203.030 kroner i puljemidler til døgnbehandling i 2022, og med forbehold for ændringer i finansloven kan samme beløb forventes hvert år til og med 2025.

– Jeg glæder mig over den her saltvandsindsprøjtning på et område, hvor vi i stigende grad ved, at behandlingen skal se på det hele menneske, siger borgmester Marie Stærke.

Puljeansøgningen er udarbejdet af Velfærdsforvaltningen i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup, som danner rammer for den højt specialiserede behandling af denne gruppe patienter. Behandlingen tager udgangspunkt i de nationale retningslinjer og fokuserer på at identificere psykisk lidelse i forbindelse med alkoholafhængighed og tilbyde koordineret behandling.

Byrådet har godkendt puljemidlerne som indtægtsbevillinger til og med 2025. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke Køge Kommunes kassebeholdning.

Nyt område i Køge Nord gøres klar til boliger
Endnu et skridt i udviklingen af Køge Nord Skovby er blevet taget, da byrådet har vedtaget at foretage en såkaldt byggemodning til 10 nye parceller i området. Modningen består i kloakere, fremføre el, vand og varme samt anlægge vej og parkeringspladser til de 10 nye byggegrunde.

– Det er dejligt at se, hvordan Køge Nord Skovby tager form og forvandler sig fra bar mark til ny bydel. Her midt i august kunne vi indvie den nye boligvej Nordlyset, og tidligere i år kunne vi præsentere planer for 40 nye almene boliger. Nu får vi også skabt byggegrunde til 10 nye parceller, siger borgmester Marie Stærke.

Arbejdet med at byggemodne forventes at blive igangsat snarest og afsluttet i løbet af i år.

Nyt boligområde gøres klar i Herfølge Kohave
I begyndelsen af næste år indledes arbejdet med et helt nyt boligområde i landskabelige omgivelser i Herfølge, syd for Fremtidens Parcelhuse og Svanelunden. Sidste efterår godkendte byrådet en lokalplan for området, der giver mulighed for at opføre omkring 90 boliger – cirka 50 parcelhuse og 40 rækkehuse eller dobbelthuse – samt at etablere veje og friarealer, der harmonerer med de omkringliggende omgivelser. På tirsdagens møde vedtog byrådet så en anlægsbevilling til etablering af byggegrunde, der er klar til salg med veje, el, varme og vand – sidstnævnte i tæt samarbejde med KLAR Forsyning, da regnvand fra tage, veje og græsarealer skal håndteres i åbne render, grøfter og regnvandsbassiner, hvor vandet bliver brugt som en rekreativ ressource til gavn for både mennesker, dyr og planter.

– Jeg er glad for, at vi nu tager fat på at gøre endnu et dejligt boligområde klar her i Køge Kommune. Herfølge Kohave har en virkelig skøn beliggenhed med udsigt til åbne marker, og det er med stor forventning, at jeg vil følge udviklingen i området, som jo også omfatter en hel ny bydel i Herfølge Vest, siger borgmester Marie Stærke.

Forvaltningen forventer at kunne sende udbud til entreprenører i slutningen af året, så arbejdet kan begynde i foråret 2023 og byggemodningen stå færdig i foråret 2024.

Grøn lokalplan for boliger på Vamdrupvej 1 sendes i høring
I boligkvarteret Nørremarken ligger Vamdrupvej 1 – et område på godt 15.000 kvadratmeter, som fremover kan danne ramme om 36 lejligheder placeret i stueetage eller på første sal. Det foreslås i Lokalplan 1077, der har fokus på grønne arealer, biodiversitet, bæredygtighed og kulturarv. Byrådet har besluttet at sende lokalplansforslaget i høring.

Lokalplanen tager afsæt i, at der ligger en gravhøj i grundens sydvestlige hjørne. Den hører sammen med de gravhøje, der kan ses på den anden side af Ølbyvej, som området støder op til mod syd.

Som en del af lokalplanen indgår, at der ikke må bygges i nærheden af gravhøjen, og udvalgt beplantning bevares, mens de øvrige grønne arealer planlægges således, at gravhøjen bedre vil kunne ses. 50 procent af området skal bestå af grønne arealer uden bebyggelse, og de skal anlægges med fokus på at få mere biodiversitet. Der må kun bygges på en begrænset del af grunden, nemlig hvor der allerede står ældre bygninger i dag, og lokalplanen stiller krav til, at der bygges i to etager, fordi det er mere bæredygtigt end at bygge i et plan.

– Jeg glæder mig over, at vi kan lægge planer for at skabe nye, attraktive boliger til de mange borgere, som vi allerede har i vores dejlige kommune, og de, som søger hertil. Det skal naturligvis ske i samklang med natur og historie, som er så vigtige dele af Køge Kommune. Jeg ser frem til at se, hvad borgerne mener om planerne, siger borgmester Marie Stærke.

Vamdrupvej 1 bebos i dag af Køge Vandrerhjem, hvor bygningerne ikke er bevaringsværdige og derfor rives ned, hvilket giver mulighed for nye boliger i bæredygtige materialer.

Forslag til Lokalplan 1077 for boliger på Vamdrupvej samt forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021, som gør det muligt at bygge boliger på grunden, sendes i offentlig høring i fem uger. Der afholdes et borgermøde med adgang for alle interesserede den 21. september 2022, kl. 19.00-20.00 på rådhuset.

Forslag til lokalplan 1077 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal: lokalplaner.koege.dk under fanen “Under udarbejdelse”.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 kan ses på Køge Kommunes kommuneplanportal – kommuneplan.koege.dk under fanen “Tillæg”.

Byrådet vælger ny affaldsordning for husstande
Ny lovgivning har øget kravene til sortering og genanvendelse af affald. Det får betydning for den måde, Køge Kommunes borgere skal sortere affald på i fremtiden. Med baggrund i lovgivningen har Byrådet besluttet at indføre en affaldsordning med i alt tre todelte beholdere per husstand. Borgere i Køge Kommune kommer dermed til at finde plads til en ekstra affaldsbeholder.

Den nye lovgivning forpligter kommunerne til at indføre en affaldsordning, hvor alle husstande i fremtiden skal sortere 10 forskellige typer af affald. For at leve op til det, skal Køge Kommune indkøbe nye beholdere, så det bliver muligt at sortere mad- og drikkekartoner, tekstiler, farligt affald og pap fra alle husstande.

Byrådet har valgt samme løsning som i Roskilde Kommune med i alt tre beholdere.

• Én beholder med to kamre til henholdsvis mad- og restaffald.
• Én beholder med to kamre til henholdsvis glas og metal.
• Én beholder med to kamre til henholdsvis til henholdsvis papir/pap og plast, mad- og drikke kartoner.

Borgerne vil kunne vælge mellem 240 og 370 liters beholdere. Herudover vil farligt affald blive afhentet fire gange årligt i en rød miljøboks, og tekstiler planlægges afhentet via storskraldsordningen i særskilte sække.

Afhentning af flere typer af affald og den nye beholderløsning forventes at koste cirka 350 kroner mere om året per enfamiliehusstand med det nuværende prisniveau. Afhentning af farligt affald i miljøbokse planlægges udrullet i 2023, mens leveringstider på beholdere og materiel betyder, at de øvrige ordninger tidligst forventes at træde i kraft i efteråret 2024.

Kilde.